Aukra sokn

header photo

D I A K O N I  - kyrkja si omsorgsteneste

Visjonen for den diakonale tenesta i Den norske kyrkja lyder slik:                                                                                                                                                                                                                              

Guds kjærleik til alle menneske og alt det skapte, verkeleggjort gjennom liv og teneste.

Jesus nytta begrepet diakonos (tenar) om seg sjølv.

Diakoni er både å vere og å gjere, og som truande menneske er vi alle del av diakonien. Nestekjærleik omfattar alle sider ved mennesket. Det er periodar i livet der ein har evne og høve til å gi, andre gonger treng ein å få.

Som Kristus elskar oss, skal vi elske kvarandre og syne omsorg for kvarandre som medmenneske. Samtidig er heile skaparverket avhengig av at menneska tek forvaltaransvaret sitt på alvor. Med utgangspunkt i trua på Gud har vi ansvar for verda.

Definisjon av diakoni i kyrkjelyden:

Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Den er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kampen for rettferd.

(Heile teksta over er utdrag frå Plan for diakoni, utgitt av Kyrkjerådet)

Klikk her for å sjå Aukra kyrkjelyd sin diakoniplan.

 

diakoniutvalet i aukra kyrkje

 Jan Magne Breivik     Grete Eikrem    Peder Nedrelid    Inga Sølvi Melby

 

Sjelesorg

rom for samtale om livet.

Ingen går gjennom livet utan sår og skrammer, både på indre plan og på kroppen, og alle må vi tidvis gjere vanskelege val. Nokre gongar kan det vere nyttig og godt        - sjølv om det er vanskeleg - å snakke med nokon om det som livet byr på eller har gjort med oss. Dette gjeld for menneske i alle aldrar.

Ein sjelesorgsamtale er heilt open.  Det er den som ønskjer samtalen som veit kva samtalen skal handle om. Mange har opplevd at ein open, støttande og reflekterande samtale kan gjere ting klarare, gi styrke til  å leve med utfordringar eller bidra til endring i eige liv.

«Sjelesorg» og «sjelesørgjar» er  ord som vert brukte i kyrkja for å beskrive ein samtalepartnar som har i oppgåve å vise særleg omsorg for djupna i mennesket (sjeleomsorg), og som har ei viss grad av utdanning innan både kristen/religiøs tematikk, psykologi/livskriser og samtalepraksis.

Ein sjelesorgsamtale kan føregå anten ved  samtale på tomannshand, ilag med grupper/familier eller ved heimebesøk. Det er også råd å sende e-post med nokre tankar, og samtale på den måten, og så kanskje treffast til munnleg samtale etter kvart.

Sjelesørgjaren har teieplikt og kan vere ein medvandrar gjennom lange eller korte prosessar, men er naturlegvis også  tilgjengeleg for enkeltsamtalar.    

I Aukra kyrkjelyd er det to av dei tilsette som har sjelesorgsamtalar som del av tenesta si:

Diakoniarbeidar og sjelesørgjar Inghild Lynge

Sokneprest Kristian Finn Risung.

Vårt møte med menneske og den vegleiinga vi gir, er basert på kristen tru og etikk.

Velkomen til å ta kontakt!

Ved å klikke på "kontaktinformasjon" øvst på sida finn du telefonnummer og e-postadresser. Ring eller skriv også om du har spørsmål eller vil ha meir informasjon.

2017

Det er godt å vera stille - - (Klag. 3.26.)

Stillearbeid i kyrkjelyden - kva er det?

Bibelen oppmuntrar oss til å vere stille, og vente på hjelp frå Herren. Vi lærer også av Jesus at han trekte seg tilbake frå folket for å samtale med sin Far, og vi vert oppmoda til å lytte til det Gud vil seia til oss.

Som små drypp av stille og ro i ein hektisk kvardag for mange, arrangerar Diakoniutvalet nokre samlingar i året med roleg tempo, "stilleøving", "bønevandring" og åndeleg og sosialt fellesskap.

I fastetida i år blir det TO kveldar med temaet : "Forsoning." Ta gjerne med Bibel om du har.

Det er ikkje noko krav at du må vere med på alt og heller ikkje alle kveldar. Det går t.d. fint an å kome etter kveldsmaten, om det høver bedre. Temainnleiinga er kl 19:30. Det går også an å berre kome til bønevandringa i kyrkja, om det er det som høver best for deg, eller berre vere med fram til bønevandringa..

Dato for stillesamlingane:                

Onsdag 01.mars. Oskeonsdagsgudsteneste i kyrkja som ei innleiing til temakveldane. Kl 19:00

 

Onsdag 08. mars på Kyrkjelydshuset

Onsdag 15.mars på Kyrkjelydshuset og med bønevandring (ca kl 20:25) i kyrkja som avslutning, .

Vi møtast på Kyrkjelydshuset til: Enkel kveldsmat, kort innleiing om tema, samtale rundt bordet utan krav eller prestasjonspress, og utan oppsummering i plenum(!).

Kvar samling varer frå kl 19:00 - 20:45

Alle hjarteleg velkomne!

Nokre av stasjonane i bønevandringa